We vinden het binnen Scouting Limburg belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Op deze pagina lichten wij dit verder toe en geven we aan op welke manier wij sociale veiligheid vormgeven. We hanteren hierbij de richtlijnen van Scouting Nederland als uitgangspunt.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Limburg betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

We hebben vijf instrumenten om de sociale veiligheid binnen Scouting Limburg te helpen waarborgen:

  • Gedragscode

  • Verklaring Omtrent Gedrag

  • Aanstellingsbeleid

  • Vertrouwenspersoon

  • Voorlichting en bestuurlijke aandacht

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Scouting Limburg vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden en hier terug kunt lezen. Alle vrijwilligers en beroepskrachten worden bij aanvang van hun (vrijwilligers)werk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Limburg getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) beroepskrachten als ook van de vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie doorlopen wij bij de beroepskrachten altijd een of meerdere sollicitatiegesprekken waarbij zowel bestuurders als directe collega’s betrokken worden. Voor vrijwilligers vindt altijd een intakegesprek plaats met een beroepskracht en een indien van toepassing een medeteamlid.

We spreken altijd een af dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In de eerste 3 maanden van zowel de beroepskracht als de vrijwilliger zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die gevolgd kunnen worden om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Indien de proefperiode zowel door het bestuur als de vrijwilliger als positief verlopen ervaren wordt, zal de inzet doorgezet worden. Voor beroepskrachten hanteren wij de geldende regelgeving en gemaakte afspraken ten aanzien van de minimale duur van het contract.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Binnen Scouting Limburg is Maud Kremer als vertrouwenspersoon aangesteld. Op onze website zijn de contactgegevens van de vertrouwenspersoon opgenomen op de hoofdpagina. Maud heeft geen bestuurlijke of uitvoerende taken binnen Scouting Limburg en kan daarmee onafhankelijk haar functie uitoefenen.

De vertrouwenspersoon is aangewezen door de voorzitter van Scouting Limburg na voorstelling aan het algemeen bestuur en het dagelijkse bestuur. Na de benoeming heeft Maud ook kennis gemaakt met de beroepskrachten van Scouting Limburg.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op telefoonnummer: 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl

Mochten er nog vragen zijn over sociale veiligheid binnen Scouting Limburg, dan kan contact opgenomen worden met het Dagelijkse bestuur van Scouting Limburg.

Voorlichting en bestuurlijke aandacht

Tijdens bijeenkomsten met onze vrijwilligers, beroepskrachten en de informatiebrief die eens per kwartaal onder alle leden van Scouting Limburg verspreid wordt, wordt aandacht besteed aan sociale veiligheid binnen Scouting Limburg en Scouting in Limburg.

Op bestuurlijk niveau staat eens per kwartaal het onderwerp sociale veiligheid op de agenda. Dit kan zijn in de vorm van een training of review van de stand van zaken rondom sociale veiligheid.